Szanowni Państwo, 
Uprzejmie informujemy, iż firma Drukarnia KiD sp. z o.o. ul. Długosza 2-6/5 51-162 Wrocław
NiP: 895-202-64-36, dalej zwana Administratorem przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych: Imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail. Dane te były pozyskane w celach handlowych/ marketingowych.

W świetle powyższego Pragniemy Państwa poinformować, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest Drukarnia KiD sp. z o.o. ul. Długosza 2-6/5 51-162 Wrocław NiP:895-202-64-36, dalej zwana Administratorem. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. Długosza 2-6/5 51-162 Wrocław, dalej zwana Administratorem  lub email: b[email protected] 

2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f  RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę polegają na oferowaniu klientom produktów.

Firma udostępnia także dane konieczne do zrealizowania umowy pomiędzy wykonawcą umowy a zleceniodawcą . Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. czynności mieści się w zakresie działalności, jednocześnie przetwarzanie danych jest niezbędne, aby firma mogła tworzyć i dostarczać swoim klientom takie produkty.

5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie  celem zrealizowania umowy.

6. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

– żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
– przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 
 
Z powyższych praw można skorzystać poprzez:
– kontakt e-mailowy pod adresem: b[email protected],

Informujemy również, że:

8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami


Pozdrawiam,
Administrator Danych Osobowych

Minimum 4 characters

PODAJ SWÓJ NUMER TELEFONU

Oddzwonimy do Ciebie w ciągu 10min